Algemene Voorwaarden van Pingen Trading & Events, gevestigd te Arcen


Versie geldig vanaf 1 november 2013
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jolei's Fudge-World. De
voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Jolei's FudgeWorld. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jolei's Fudge-World behoudt zich het recht voor haar leveringsen/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door Jolei's Fudge-World erkend.
1.4 Jolei's Fudge-World garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Jolei's Fudge-World bestellingen tenminste
binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet
meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de
bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Jolei's Fudge-World zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de
door Jolei's Fudge-World geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging
aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een
periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de
geleverde zaken niet aan Jolei's Fudge-World heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is
gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na
aflevering schriftelijk melding te maken bij Jolei's Fudge-World. De afnemer dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit
lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Jolei's Fudge-World er zorg voor
dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief
de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde
zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
$1 diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de
termijn van zeven werkdagen
$1 goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de leverancier geen invloed heeft
$1 goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk,
of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
$1 voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Jolei's Fudge-World, dan worden uw gegevens opgenomen in
het klantenbestand van Jolei's Fudge-World. Jolei's Fudge-World houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Jolei's Fudge-World respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg
voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Jolei's Fudge-World maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van
de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet
en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt
dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Jolei's Fudge-World) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden
aan Jolei's Fudge-World. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen
uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Jolei's Fudge-World schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van
gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Jolei's Fudge-World gegrond worden bevonden, zal Jolei's
Fudge-World naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
van Jolei's Fudge-World en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten
hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Jolei's Fudge-World) tot
het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Jolei's FudgeWorld gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jolei's Fudge-World voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan
ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Jolei's Fudge-World is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Jolei's Fudge-World in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Jolei's Fudge-World
en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van
de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jolei's Fudge-World zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jolei's Fudge-World slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Jolei's Fudge-World gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Jolei's Fudge-World kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Jolei's Fudge-World en een klant komt tot stand nadat een bestelling
opdracht door Jolei's Fudge-World op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Jolei's Fudge-World behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Jolei's Fudge-World gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Jolei's Fudge-World is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten
van Jolei's Fudge-World alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Jolei's Fudge-World behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen
op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Jolei's Fudge-World gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Jolei's Fudge-World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het
reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Jolei's Fudge-World is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten
ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de
verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Jolei's Fudge-World aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft
bij Jolei's Fudge-World zolang de afnemer de vorderingen van Jolei's Fudge-World uit hoofde van de
overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de
afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten
nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Jolei's Fudge-World wegens tekort
schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen
vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Jolei's Fudge-World geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jolei's FudgeWorld of een door Jolei's Fudge-World aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Jolei's FudgeWorld haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen
zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Jolei's Fudge-World zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Jolei's Fudge-World.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jolei's Fudge-World en koper, welke
niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Roermond kennis, tenzij Jolei's Fudge-World er de voorkeur aan geeft het verschil aan
de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.